Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych TERPLSAT
 1. pl
 2. en

COMPILANCE

Terplast sp. z o.o. Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

I. Zasady ogólne.

1. Podstawowe deklaracje zgodności

prowadzi działalność zgodnie z rygorystycznymi normami uczciwości i rzetelności kupieckiej. Za skutki swego działania ponosi odpowiedzialność wobec partnerów handlowych, wspólników i pracowników oraz innych podmiotów i osób.  W działalności przestrzegamy przepisów prawa krajowego i unijnego oraz prawa krajów, w których prowadzimy działalność.

Podstawę stosunków w pracy stanowią normy ogólne prawa pracy, wewnętrzne normy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Pracy,  zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz międzynarodowymi zasadami pracy.

Jasne zasady służą zapewnieniu prowadzenia przedsiębiorstwa w sposób zorientowany na wartości etyczne, zgodność prawem, aby we wszystkich dziedzinach aktywności przedsiębiorstwa sprostać tej odpowiedzialności.  orientuje swoje działanie na ogólnie obowiązujące zasady i wartości etyczne, w szczególności integralność, prawość, szacunek dla godności człowieka i brak dyskryminacji.

2. Zobowiązanie  dla wszystkich pracowników

Każdy pracownik  ma obowiązek postępować w sposób etyczny, uwzględniający uwarunkowania otoczenia, okazywać wrażliwość i szacunek w kontaktach z otoczeniem.

Pracownicy mają obowiązek wydajnie użytkować mienie . Każdy zobowiązany jest chronić mienie przed utratą lub uszkodzeniem albo sprzeniewierzeniem.

Wszelkie sytuacje mogące doprowadzić do szkody w mieniu należy zgłosić bezpośrednio do zarządu .

Możliwości biznesowe spółki jak też jej zasoby nie mogą być wykorzystywane na własny użytek pracowników. Zabrania się czerpania korzyści osobistych z mienia lub w związku z działalnością . Zabrania się wykorzystywania informacji lub zasobów i wiedzy zdobytej w toku działalności i w związku z nią do osiągnięcia korzyści osobistych lub konkurowania z działalnością .

Należy dbać i wspierać dobre imię 

3. Przeciwdziałanie protekcjonizmowi

Spółka podejmuje przeciwdziałania protekcjonizmowi we wszelkich miejscach związanych z wykonywaniem pracy, w szczególności dotyczy to: procedur naboru pracowników, określania warunków zatrudnienia, nagradzania, awansowania.

Dobór pracowników oraz osób współpracujących i ich zatrudnienie oparte jest na ocenach kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, zaangażowania osobistego i lojalności.

Zabrania się zachowań polegających na faworyzowaniu pracowników, opartych na związkach towarzyskich, rodzinnych lub nierównego traktowania pracowników opartego na konflikcie interesów.

Każdy przełożony jest zobowiązany do oceniania swoich pracowników tylko na podstawie ich pracy i do zapewnienia zachowania niniejszej dyrektywy na obszarze swojej działalności.

4. Zasady współpracy z kontrahentami.

Pracownicy zobowiązani są do równego traktowania wszystkich kontrahentów i przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i rzetelności kupieckiej w relacjach z partnerami handlowymi

Partnerów handlowych należy traktować uczciwie, z szacunkiem, w sposób godny zaufania podczas wszelkich działań.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani przestrzegać we wszystkich działaniach handlowych i decyzjach obowiązujących przepisów prawa polskiego, norm unijnych oraz przepisów obowiązujących w krajach na obszarze których działa

dotrzymuje umów handlowych oraz wszelkich innych umów i porozumień zawartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Oferty dostawców i treść zawieranych umów mają charakter poufny. Bez zgody zarządu nie wolno rozpowszechniać informacji dotyczących treści ofert i umów chyba, że jest to wymagane przepisami prawa lub w związku z prowadzonym postępowaniem organów ustawowych.

Dokumentacja dostaw powinna zawierać  wskazanie czynników technicznych i finansowych, które wpłynęły na wybór oferty.

II. Odpowiedzialność społeczna

1. Prawa człowieka

respektuje i wspiera przestrzeganie Praw Człowieka uznanych na arenie międzynarodowej. przestrzega w szczególności Powszechnej deklaracji praw człowieka uchwalonej  Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217/III A  z dnia 10.12.1948r.

2. Zakaz dyskryminacji

 w ramach obowiązujących praw i ustaw odrzuca wszelkie formy dyskryminacji.

Odnosi się to w szczególności do dyskryminowania pracowników z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, płci, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.

3. Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia

gwarantuje bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia w miejscu pracy w ramach postanowień krajowych (przepisów BHP). wspiera stały rozwój w celu poprawy świata pracy.

4. Warunki pracy, zakaz pracy przymusowej i pracy dzieci.

przestrzega prawa do zrzeszania się i wolności zgromadzeń pracowników w ramach obowiązującego prawa i ustaw.

zachowuje normy pracy pod względem maksymalnego dopuszczalnego czasu pracy i wynagrodzenia, w szczególności pod względem poziomu wynagrodzenia, zgodnie z obowiązującymi ustawami i postanowieniami.

Pracowników należy chronić przez karami cielesnymi oraz przemocą fizyczną, seksualną, psychiczną i słowną. Przestrzega się sfery prywatnej pracowników. Przestrzegany jest zakaz pracy przymusowej wszelkiego rodzaju. W szczególności zachowuje się zasady Konwencji Nr 29 Międzynarodowej Organizacji Pracy z roku 1930  o pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz zasady Konwencji Nr 105 Międzynarodowej Organizacji Pracy z roku 1957  o zniesieniu kary w postaci pracy przymusowej.  

przestrzega regulacji zakazu pracy dzieci, w szczególności porozumienia o minimalnym wieku dopuszczenia do zatrudnienia z roku 1973 (Konwencja Nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy) oraz porozumienia o zakazie i niezwłocznych działaniach mających na celu usunięcie najcięższych form pracy dzieci z roku 1999 (Konwencja Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy).

Jeżeli regulacja krajowa dotycząca pracy dzieci przewiduje ostrzejsze środki, należy dać im pierwszeństwo.

5. Ochrona środowiska

jest zobowiązany do ciągłej ochrony naturalnych podstaw życia obecnych i przyszłych pokoleń. Należy przestrzegać ustaw i postanowień wydanych w celu ochrony środowiska naturalnego.

6. Komunikacja

otwarcie informuje i jest otwarty na dialog na temat wymagań niniejszej dyrektywy compliance i jej zakresu w stosunku do pracowników, klientów, dostawców i innych grup docelowych i interesów.

III. Uczciwa konkurencja

1. Zakaz korupcji

 odrzuca korupcję i przekupstwo.

W kontaktach z partnerami handlowymi i instytucjami państwowymi interesy przedsiębiorstwa i prywatne interesy pracowników są dobitnie od siebie oddzielone.

Decyzje podejmuje się bez dywagacji niedotyczących sprawy i bez uwzględnienia interesów osobistych.

Należy przestrzegać obowiązującego prawa karnego w odniesieniu do korupcji. Zapewnienie korzyści osobistych przez i jego pracowników funkcyjnych urzędowym podmiotom krajowym lub zagranicznym (jak urzędnicy lub pracownicy służby publicznej) w celu uzyskania korzyści dla przedsiębiorstwa lub siebie samego albo osób trzecich jest niedozwolone.

Nie wolno oferować, obiecywać, zapewniać ani zezwalać na pieniężne korzyści osobiste lub inne beneficja, jako świadczenia wzajemne za nieuczciwe faworyzowanie w obrocie handlowym pomiędzy przedsiębiorstwami.

Analogicznie w kontaktach z partnerami handlowymi wartościowe korzyści osobiste za nieuczciwe faworyzowanie w kontaktach handlowych nie mogą być ani wymagane ani przyjmowane.

Zarząd i pracownicy przedsiębiorstwa w stosunkach handlowych nie mogą oferować, obiecywać, wymagać, zapewniać ani przyjmować żadnych prezentów, płatności, zaproszeń czy też usług, które zapewnione zostały z zamysłem nieuczciwego wpływu na stosunek handlowy lub w przypadku których istnieje zagrożenie dla niezależności partnera handlowego.

Zasada ta nie odnosi się do prezentów i zaproszeń oferowanych w ramach zwyczajowej gościnności, zwyczaju i uprzejmości.

Każdy pracownik musi ściśle rozgraniczać swoje interesy prywatne oraz interesy

Należy unikać nawet pozorów konfliktu interesów. Nie jest dopuszczalne przyznawanie zleceń najbliższym osobom (np. małżonkowie, krewni, przyjaciele i prywatni partnerzy handlowi). Niedopuszczalne jest również przyznawanie zleceń przedsiębiorstwom, w których pracują najbliższe osoby lub w których najbliższe osoby mają co najmniej 5% udziału.

Niedopuszczalne są działania dodatkowe dla przedsiębiorstw konkurencyjnych i działalności dodatkowej dla partnerów handlowych.

Na wyjątki od powyższej zasady może zezwalać tylko zarząd

Pracownicy, którzy chcą posiadać bezpośrednio co najmniej 5% przedsiębiorstwa konkurencyjnego lub już w takim uczestniczą, muszą zgłosić to Zarządowi. Sprawdzi on, czy istnieje konflikt interesów.

2. Konkurencja

przestrzega zasady uczciwej konkurencji. Z tego powodu należy przestrzegać obowiązujących ustaw, które chronią i wspierają konkurencję, w szczególności obowiązujących ustaw kartelowych i inne ustaw regulujących zasady konkurencji.

W kontaktach z konkurentami regulacje te zakazują w szczególności porozumień i innych aktywności, które mają nieuczciwy wpływ na ceny lub warunki, w sposób sprzeczny z prawem przydzielają obszary sprzedaży lub klientów lub w niedopuszczalny sposób utrudniają wolną i otwartą konkurencję. Poza tym regulacje te zabraniają nieuczciwych uzgodnień pomiędzy klientami a dostawcami, które ograniczają wolność klienta do autonomicznego ustalenia ceny i innych warunków podczas odsprzedaży (ustalenie ceny i warunków).

Stosowanie skrótów pomiędzy zakazanymi kartelami i dopuszczalną współpracą może stanowić problem. W takich przypadkach należy skontaktować się z pracownikiem ds. compliance.

3. Tajemnice handlowe i ochrona danych osobowych

przestrzega i zachowuje tajemnice zakładowe i handlowe klientów, osób i podmiotów współpracujących.

Informacje poufne oraz dokumenty poufne nie mogą zostać przekazane osobom trzecim bez zezwolenia lub też udostępnione w inny sposób, chyba że udzielono w tym celu upoważnienia,

Zasada ta nie dotyczy  informacjach publicznie dostępnych lub też obowiązku udostępnienia informacji w wykonaniu decyzji urzędowej lub sądowej z klauzulą wykonalności.

Chronimy dane osobowe pracowników, współpracowników i kontrahentów zgodnie z zasadami i procedurami Polityki Prywatności.

IV. Zakres obowiązywania, wdrożenie i dostawcy

1. Wdrożenie i zachowanie

zapozna swoich pracowników z treścią niniejszej dyrektywy compliance i będzie dbał we właściwy sposób, aby była ona przestrzegana.

Wykroczenia przeciwko compliance należy niezwłocznie zgłaszać właściwemu zarządowi spółki lub bezpośredniemu przełożonemu.

2. Dostawcy

przekaże niniejszą dyrektywę compliance swoim bezpośrednim dostawcom, będzie wspierał przestrzeganie jej treści przez swoich dostawców i wzywał ich do postępowania zgodnie z jej treścią. Poza tym jest zobowiązany do zalecania swoim bezpośrednim dostawcom, aby oni z kolei nakłaniali swoich dostawców do postępowania zgodnie z dyrektywą compliance.

3. Konsekwencje wykroczeń przeciwko compliance

Wykroczenia przeciwko compliance mogą mieć następujące konsekwencje dla pracowników

 • upomnienie

 • wypowiedzenie umowy o zatrudnienie

 • roszczenia odszkodowawcze osób trzecich

 • kara pieniężna

 • kara pozbawienia wolności ( w przypadku penalizacji czynu)

Dla wykroczenia przeciwko compliance mogą mieć następujące konsekwencje

 • roszczenia odszkodowawcze osób trzecich

 • kosztowne procesy sądowe

 • kara pieniężna

 • utrata wizerunku

4. Osoby kontaktowe i pracownik ds. compliance

Mają Państwo zastrzeżenia lub pytania?

 • prosimy porozmawiać z przełożonym lub właściwym działem

 • jeśli wyjaśnienie nie jest możliwe, należy kontaktować się  z zarządem

 • z zarządem można skontaktować się bezpośrednio w każdym czasie, na życzenie również w sposób poufny i anonimowy. Jeżeli wiedzą Państwo o wykroczeniu przeciwko postanowieniom compliance, są Państwo zobowiązani do niezwłocznego poinformowania zarządu .

design by 4y4f.com

COPYRIGHT 2023© Terplast Sp. z o.o.

Company

Terplast Sp. z o.o. 
 

2 Adama Mickiewicza Street

Sieradz 98-200, POLAND

VAT PL 827 000 89 03

REGON: 730151449

Registered in Poland
No. 0000072052

www.terplast.com.pl

Contact

terplast@terplast.com.pl

+48 43 826 07 00 

Shortcuts

home

about us

news

sales team

our trademarks

our offer

work with us

contact

Offer

polypropylene strapping tapes

packing twines

agricultural twines

horticultural twines

food twines

polypropylene yarn

Legal

Privacy policy

Quality policy

Compliance

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Zakupów

terplast@terplast.com.pl

+48 43 826 07 00 

Visit us!

Headquarters

Chemitex production plant

2 Adama Mickiewicza Street, SIERADZ,  98-200, POLAND

10 Chodakowska Street, SOCHACZEW, 96-503, POLAND

© 2022 Terplast - design by 4y4f.com