Warunek informacyjny - RODO

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest: TERPLAST sp. z o.o. ul. Mickiewicza 2, 98-200 Sieradz.

Dane kontaktowe Administratora

Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować:

  1. za pomocą poczty elektronicznej na adres email: rodo@terplast.com.pl,
  2. pisemnie, kierując korespondencję na adres TERPLAST sp. z o.o., ul. Mickiewicza 2,
    98-200 Sieradz z dopiskiem „Dotyczy przetwarzania danych – RODO”.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji związanej z działalnością firmy  TERPLAST sp. z o.o..

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako usprawiedliwionego interesu administratora.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty współpracujące gospodarczo z administratorem, którym ujawnienie Pani/Pana danych osobowych będzie konieczne do realizacji celu przetwarzania. W szczególności, będą to podmioty świadczące na rzecz administratora usługi IT lub odpowiednio usługi pocztowe.

Pani/Pana dane mogą zostać również ujawnione innym podmiotom, w tym podmiotom publicznym, jeżeli na podstawie przepisu powszechnie obowiązującego prawa, administrator będzie zobowiązany ujawnić tym podmiotom Pani/Pana dane osobowe.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego Pani/Pana dane zostały pozyskane.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO tj.:

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celu przetwarzania.